خانه » مقاله » مجموعه اطلاعات کارمندی
0

مجموعه اطلاعات کارمندی

– نحوه محاسبه و پرداخت حقوق کارمندان آماده به خدمت چگونه است؟ با عنایت به ردیف ۴ و تبصره یک ماده ١٢٢ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارمندان آماده به خدمت حقوق ثابت موضوع ماده ۶۵ و تبصره های آن حسب مورد و ماده ۶۶ قانون پرداخت می گردد. ۲- نحوه محاسبه و احتساب تجربه …

– نحوه محاسبه و پرداخت حقوق کارمندان آماده به خدمت چگونه است؟

با عنایت به ردیف ۴ و تبصره یک ماده ١٢٢ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارمندان آماده به خدمت حقوق ثابت موضوع ماده ۶۵ و تبصره های آن حسب مورد و ماده ۶۶ قانون پرداخت می گردد.

۲- نحوه محاسبه و احتساب تجربه و سنوات دوره دو ساله بهورزی چگونه است؟

احتساب دوره دو ساله بهورزی که قبل از استخدام طی می شود با رعایت ردیف ۴ ضوابط اجرایی رسته بهداشتی، درمانی در صورتی که منجر به اخذ معادل مقطع تحصیلی بالاتر از گواهینامه تحصیلات رسمی مستخدم نگردد، صرفآ به عنوان سابقه تجربی مربوط در جدول شماره ٣ بخشنامه بلامانع است.

لیکن احتساب مدت مذکور به عنوان سابقه خدمت جهت بهره مندی از امتیاز سنوات خدمت در جدول فوق مجوزی ندارد.

٣- علت اختلاف حقوق و مزایای کارکنان دولت بین سال های ١٣٨٧ و ١٣٨٨ چیست؟

علت اختلاف حقوق و مزایای کارمندان استخدام شده در سال ٨٨ در مقایسه با سال ٨٧ به لحاظ پرداخت فوق العاده های جذب، مخصوص، ویژه، تعدیل و … در سال ١٣٨٧ در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و محاسبه آنها در تفاوت تطبیق و عدم مجوزپرداخت آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. خاطرنشان می سازد حقوق ومزایای کارمندان دولت می بایست درچارچوب قانون مذکور تعیین وبرقرار گردد.

۴- افرادی که در طول سال مدرک تحصیلی جدید ارایه نمایند چگونه با آنان برخورد خواهد شد؟

در صورت ارایه مدرک بالاتر توسط کارمندان و ارتقای سطح مشاغل آنان، ص رفاً امتیازات تحصیلات آنها در جدول شماره ٣ (جدول حق شاغل) تغییر می نماید و در طبقه آنان در جدول شماره یک (جدول حق شغل) در حال حاضر تغییری ایجاد نمی گردد.

۵- آیا مشاغلی نظیر حسابدار، کارگزین در صورتی که دارای عناوین کارشناسی باشند، متصدیان آنها می توانند تا رتبه ارشد ارتقا یابند؟

چنانچه مشاغلی چون حسابدار، کارگزین، مترجم و… به عنوان مشاغل کارشناسی شناخته شده باشند و متصدیان آنها طبق ضوابط و مقررات قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده شغل مشاغل کارشناسی برخوردار بوده اند، با رعایت ضوابط پیش بینی شده در بخشنامه می توانند تا رتبه ارشد ارتقا یابند.

۶- دراجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع کارافتادگی کارکنان دولت چگونه است؟

در حال حاضر جهت از کار افتادگی کارمندان دولت بر اساس ماده ٧٩ قانون استخدام کشوری اقدام مقتضی معمول می گردد.

٧- استخدام کارکنان در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بر چه اساسی می باشد؟

در اجرای ماده ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو مقررات عام و خاص مغایر با آن، هر گونه بکارگیری باید وفق الزامات مصوب ازجمله مواد ۲۹، ۴۲، ۴۴ و ۴۵ این قانون صورت پذیرد.

٨- استخدام رسمی در قانون مدیریت خدمات کشوری برای چه مشاغلی پیش بینی شده است؟

براساس بند الف ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی صرفاً برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی صورت می پذیرد.

٩- بند پ ردیف ۴ فصل دوم بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ ناظر بر چه کارکنانی می باشد؟

بند پ ردیف ۴ فصل دوم بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ ناظر بر شاغلین فعلی و بند ث آن ناظر بر کارمندانی است که درسال ١٣٨٨ استخدام می گردند.

١٠- نحوه پرداخت اضافه کار کارکنان دولت چگونه است؟

در بند ٩ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر سقف اضافه کار و طبق ماده ٢ دستورالعمل بند ٩ ماده ۶٨ تعیین شده است.

١١ – آیا افزایش حداقل یک میلیون ریال موضوع ردیف «ج» بند ٨ دستورالعمل قانون مدیریت خدمات کشوری شامل زنان سرپرست خانوار نیز می باشد؟

مبلغ افزایش حداقل یک میلیون ریال موضوع ردیف (ج) بند (٨) شامل زنان سرپرست خانوار نیز می شود.

١٢ – امتیاز حق شاغل بهورزان دارای مدرک تحصیلی سوم راهنمایی و پنجم ابتدایی چگونه تعیین می شود؟

امتیاز حق شاغل بهورزان دارای مدرک تحصیلی سوم راهنمایی و پنجم ابتدایی که دوره های مربوطه را طی نموده اند به ترتیب معادل ردیف اول جدول شماره ٧ (دیپلم) و معادل جدول شماره ٨ (پایین تر از دیپلم) و متناسب با ردیف های جدول شماره (٣) تعیین می شود.

١٣ – آیا امتیاز حق شاغل به صورت سالانه تعیین خواهد شد؟

امتیاز حق شاغل در ابتدای هر سال محاسبه و در حکم کارگزینی کارمندان درج می گردد . لیکن کارمندانی که آخرین سال خدمت خود را سپری می کنند سنوات خدمت آنان در زمان بازنشستگی به میزان خدمت انجام شده در همان سال به نسبت کسر سال محاسبه و امتیاز مربوطه تخصیص می یابد.

١۴ – آیا امتیاز بخش خصوصی جهت محاسبه سنوات ملاک محاسبه می باشد؟

سنوات خدمت بخش خصوصی کارمندان دولت ملاک محاسبه برای تخصیص امتیاز موضوع جدول شماره ٣ بخشنامه فوق الذکر نمی باشد، لیکن آن قسمت از سنوات تجربی بخش خصوصی کارمندان که به موجب مقررات گذشته منجر به اعطای گروه می شد ملاک محاسبه برای استفاده از امتیاز تجربه جدول فوق قرار می گیرد.

١۵ – نحوه محاسبه امتیازات دوره های آموزشی چگونه است؟

نحوه اعمال امتیازات دوره های آموزشی ارائه شده توسط کارمندان به عهده کمیته موضوع ردیف ۵ فصل سوم بخشنامه صدرالاشاره می باشد. درهر حال امتیاز دوره های آموزشی ارایه شده فوق می بایست حداکثر تا پایان هر سال اعمال گردد. ضمناً این ارقام از تفاوت تطبیق کسر نمی گردد.

١۶ – آیا ایثارگران با استفاده از یک مقطع تحصیلی بالاتر می توانند تا رتبه ارشد ارتقا یابند؟

چنانچه ایثارگران برابر مقررات مربوط با استفاده از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر از مزایای فوق دیپلم و یا لیسانس بهره مند می گردند درصورتی می توانند به سطح پایه و ارشد ارتقا یابند که به ترتیب در مشاغل کاردانی و کارشناسی اشتغال به کار داشته باشند.

١٧ – آیا مدت اسارات آزادگان جزو سنوات خدمتی محسوب می شود؟

با عنایت به اینکه مدت اسارت آزادگان از هر نظر جزو سنوات خدمت دولتی محسوب می گردد، مستثنی از سقف در تبصره ٣ ماده ۶ فصل دوم بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ نمی باشند.

١٨ – نحوه بهره مندی از فوق العاده ایثارگری افرادی که گواهی خود را در سال ١٣٨٨ ارایه می نمایند چگونه است؟

ایثارگرانی که در سال ١٣٨٨ گواهی حضور در جبهه و تغییر درصد جانبازی ارایه می دهند به ترتیب از تاریخ تآیید حضور در جبهه و از تاریخ تغییر درصد جانبازی طبق گواهی مراجع مربوطه از امتیازات ایثارگری موضوع جدول شماره ۴ بخشنامه بهره مند می گردند.

١٩ – مدت اسارت آزادگان چگونه از لحاظ امتیاز سنوات و تجربه محاسبه خواهد شد؟

مدت اسارت آزادگان از نظر امتیاز سنوات و تجربه موضوع جدول شماره ٣ بخشنامه صدرالاشاره دو برابر قابل محاسبه می باشد.

٢٠ – تشخیص خدمت داوطلبانه و غیرداوطلبانه با چه مرجعی می باشد؟

تشخیص خدمت داوطلبانه و غیرداوطلبانه رزمندگان در جبهه، به عهده مقام اعزام کننده می باشد.

٢١ – نحوه محاسبه امتیاز مدرک تحصیلی جانبازان فوق لیسانس یا دکترای حرفه ای چگونه است؟

جانبازانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترای حرفه ای هستند در تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری، از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر با توجه به جدول شماره ٣ بخشنامه صدرالاشاره بهره مند می شوند.

٢٢ – آیا برای حضور داوطلبانه کمتر از ٣ ماه امتیاز تعلق خواهد گرفت؟

جهت تخصیص امتیاز برای حضور داوطلبانه کمتر از ٣ ماه در جبهه اقداماتی صورت پذیرفته که در صورت حصول نتیجه مراتب اعلام خواهد شد.

٢٣ – آیا ایثارگرانی که در سال ١٣٨٨ استخدام می شوند از گروه های تشویقی برخوردار خواهند شد؟

باعنایت به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری گروه اعم از تشویقی یا استحقاقی و یا افزایش سنواتی پیش بینی نشده است لذا اعطای هر گونه گروه موضوعیت ندارد.

٢۴ – نحوه تخصیص امتیاز به ایثارگرانی که دارای مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی و یا سیکل می باشند چگونه است؟

جانبازان و آزادگانی که مشمول استفاده از یک مقطع تحصیلی بالاتر می گردند با داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی یا مقطع بالاتر ( سیکل) از امتیازات جدول شماره ٨ و با داشتن مدرک تحصیلی دوره اول متوسطه (سیکل) از امتیازات ردیف ١ جدول شماره ٣ بخشنامه صدرالاشاره بهره مند می گردند. امتیازات سایر جداول بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی و با رعایت مقررات مربوط محاسبه می گردند.

چنانچه جانبازان با رعایت مقررات مربوط گواهی نامه نوع دوم ارائه دهند می توانند از مزایای مقطع تحصیلی بالاتر از گواهی نامه ارائه شده بهره مند گردند.

٢۵ – نحوه محاسبه امتیاز جانبازانی که مدرک تحصیلی بالاتر آنها در رشته شغلی پیش بینی نگردید، چگونه است؟

چنانچه جانبازی مدرکی ارایه دهد که مقطع بالاتر آن در رشته شغلی مربوط پیش بینی نشده باشد می تواند از امتیازات تحصیلات یک مقطع تحصیلی بالاتر در جدول شماره ٣ بخشنامه صدرالاشاره استفاده کند.

٢۶ – آیا جانبازان در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری می توانند کماکان از قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و … مصوب ١٣۶٧ استفاده نمایند؟

جانبازان کماکان می توانند با رعایت شرایط مقرر در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱/۹/١٣۶٧ بازنشسته شوند.

٢٧ – نحوه محاسبه مدرک تحصیلی جانبازان و آزادگانی که در سال ١٣٨٨ استخدام می شوند، چگونه است؟

امتیاز مدرک تحصیلی این عزیزان و حق شاغل یک مقطع تحصیلی بالاتر در نظر گرفته می شود.

٢٨ – حداقل زمان لازم برای برخورداری از فوق العاده ایثارگری چه مدتی می باشد؟

حداقل مدت لازم برای برخورداری از فوق العاده ایثارگری براساس مدت خدمت داوطلبانه در جبهه ٣ ماه می باشد.

٢٩ – نحوه بهره مندی از فوق العاده ایثارگری براساس جدول شماره ۴ دستورالعمل اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه است؟

نحوه بهره مندی از فوق العاده ایثارگری براساس جدول شماره ( ۴) برای کارکنانی که به صورت سطری برخوردار می باشند بدین صورت است که از امتیاز ستون مربوط به اضافه بیست و پنج درصد ( ٢۵ %) افزایش برخوردار می باشند. برای مثال فردی که جانباز ( ۵) درصد باشد و تا ( ۶) ماه خدمت داوطلبانه داشته باشد، امتیاز ایثارگری او برابر است با ( ۵٠٠ ) امتیاز

٣٠ – آیا امتیاز دارندگان نشان های دولتی و فوق العاده ایثارگری در قالب حق شاغل قابل پرداخت است؟

امتیاز دارندگان نشان های دولتی و فوق العاده ایثارگری در قالب حق شاغل قابل پرداخت نیست بلکه امتیاز موارد مذکور به صورت مستقل و علاوه بر حق شاغل برای مشمولین برقرار می گردد.

٣١ – نحوه انطباق جانبازان و آزادگانی که در سال ١٣٨٨ به خدمت دستگاه دولتی درمی آیند با جدول حق شغل چگونه است؟

جانبازان و آزادگانی که در سال ١٣٨٨ به خدمت دستگاه دولتی درمی آیند جهت تطبیق با جدول حق شغل، جدول شماره (١) براساس مدارک تحصیلی موضوع جدول شماره (۵) از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می باشند برای مثال چنانچه جانباز یا آزاده ای با مدرک تحصیلی فوق دیپلم به استخدام دستگاه دولتی درآید در ابتدای امر در طبقه چهار جدول (طبقه شغلی دارندگان کارشناسی) تخصیص می یابد. این عزیزان علاوه بر امتیاز مذکور از فوق العاده ایثارگری موضوع بند (۴) دستورالعمل مذکور نیز حسب مورد برخوردار می شوند.

٣٢ – نحوه تأمین ایمنی و سلامت شغلی کارکنان چگونه است؟

هرگونه امور مربوط به فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی برخی از کارمندان دولت از جمله تهیه و تحویل شیر به آنان بر اساس ضوابط و استانداردهایی خواهد بود که در آیین نامه اجرایی ماده ٣٩ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین خواهد شد.

٣٣ – آیا در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به مشاغل جدید نیز حق لباس تعلق خواهد گرفت؟

تا تعیین ضوابط و استانداردهای ماده ٣٩ قانون مدیریت خدمات کشوری افزودن عنوان پست های سازمانی به لیست موجود که از حق لباس برخوردار می گردند، میسر نمی باشد.

بازنشستگی

٣۴ – آیا شرایط بازنشستگی کارکنان در مشاغل مدیریتی و غیرمدیریتی در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت است؟

در ماده ١٠٣ قانون مدیریت خدمات کشوری ذکری از سطح سازمانی مشاغل برای بازنشستگی به میان نیامده است، لذا بازنشستگی کارمندان دولت در مشاغل مدیریتی و غیر مدیریتی صرفاً با حصول شرایط مندرج در ماده ١٠٣ قانون مذکور و بندها و تبصره های آن انجام می پذیرد.

٣۵ – نحوه بازنشستگی در اجرای ماده ١٠٣ قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه است؟

براساس بند الف ماده ١٠٣ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر وهمچنین آزادگان وجانبازان دارنده مدرک تحصیلی کارشناسی، که در مشاغل تخصصی اشتغال به کار دارند و در پایان ٣٠ سال خدمت سن آنان کمتر از ٧٠ سال است می توانند با درخواست خود برای سنوات بالاتر از ٣٠ سال ادامه کار دهند لذا موافقت دستگاه اجرایی برای بازنشستگی اینگونه کارمندان در پایان ٣٠ سال خدمت ملاک عمل نمی باشد.

٣۶ – آیا استفاده از تبصره ١ ماده ١٠٣ قانون مدیریت و قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ١٣٨۶ به طور همزمان امکان پذیر است؟

استفاده از مزایای تبصره ١ ماده ١٠٣ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع تصویب نامه شماره ٢١٣١٩١ /ت ٣٨۴٣۴ ک مورخ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات وزیران به طور همزمان مجوزی ندارد.

٣٧ – نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه است؟

حقوق بازنشستگی کارمندانی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد با ٣٠ سال سابقه خدمت دولتی و یا به استناد آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته می شوند کماکان براساس میانگین حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت آنان محاسبه می گردد. ضمناً بر اساس ماده ١٠٧ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت مازاد بر ٣٠ سال در پرداخت پاداش پایان خدمت موضوع این قانون قابل احتساب نمی باشد.

٣٨ – تفاوت موجود در میزان حقوق و مزایای بازنشستگان سال ١٣٨٧ با بازنشستگان سال ١٣٨٨ چیست؟

تفاوت میزان حقوق و مزایای بازنشستگان سال ١٣٨٧ در مقایسه با بازنشستگان سال ١٣٨٨ به دلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تمهیداتی در دست بررسی می باشد که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع خواهد رسید.

٣٩ – نحوه کسر پس انداز کارمندان دولت در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه است؟

تا تعیین و اصلاح مقررات جدید در تطبیق با احکام و الزامات قانون مدیریت خدمات کشوری ، نحوه محاسبه ٣۵ % حداقل حقوق مبنا موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت بابت پس انداز کارمندان دولت در سال جاری کماکان براساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارمندان دولت با اعمال ضریب ۶٠٠ ریال سال جاری ضربدر عدد مبنای موضوع حداقل حقوق مبنای ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ۴٠٠ تعیین می گردد که مجموع سهم مستخدم و سهم دولت در سال جاری ٨۴٠٠٠ ریال می باشد.

۴٠ – تمدید قرارداد کارکنان پیمانی چگونه است؟

تمدید قرارداد پیمانی تا ابلاغ ضوابط مربوط در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کماکان طبق مقررات قبلی استخدام پیمانی صورت می پذیرد.

۴١ – آیا امتیاز تجربه به نسبت کسر سال قابل محاسبه است؟

امتیاز سنوات تجربی مربوط و مشابه به نسبت کسر سال نیز قابل محاسبه می باشد.

۴٢ – حداکثر زمان محاسبه سنوات تجربی کارکنان چند سال می باشد؟

حداکثر مدت زمان قابل محاسبه برای سنوات تجربی کارکنان سی سال می باشد.

۴٣ – آیا مدت خدمت وظیفه به عنوان تجربه مربوط و مشابه قابل محاسبه می باشد؟

مدت خدمت وظیفه به عنوان تجربه مربوط و مشابه محاسبه نمی شود.

۴۴ – آیا امتیازی برای تجربه غیر مربوط نیز در قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ می شود؟

با توجه به اینکه در امتیاز حق شاغل (جدول شماره ٣) امتیاز سنوات به صورت جداگانه از امتیاز تجربه مربوط و بیشتر از آن در نظر گرفته شده است بنابراین به نوعی امتیاز تجربه غیرمربوط در امتیاز سنوات نیز منظور شده است.

۴۵ – ملاک تشخیص تجربه مربوط و مشابه چه مرجعی می باشد؟

ملاک تشخیص تجربه مربوط و مشابه موضوع جدول شماره (٣) بند (٣) دستورالعمل براساس مفاد ماده (١۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشد.

۴۶ – نحوه محاسبه امتیاز سنوات و تجربه افرادی که در طول خدمت از مقاطع تحصیلی مختلفی برخوردار شده اند چگونه است؟

نحوه محاسبه امتیاز سنوات خدمت و تجربه افرادی که در طول دوران خدمت از مقاطع تحصیلی مختلفی برخوردار بوده اند متناسب با مدرک تحصیلی مکتسبه در هر مقطع می باشد. به عبارت دیگر چنانچه فرد در طول خدمت از مدارک متفاوت برخودار بوده است به نسبت، سنوات و تجربه او هم براساس مدارک تحصیلی مکتسبه محاسبه خواهد شد.

۴٧ – نحوه تخصیص کارکنانی که در سال ١٣٨٨ استخدام شده اند چگونه است؟

نحوه تخصیص کارکنانی که از ابتدای سال ١٣٨٨ در دستگاه های مشمول اشتغال می یابند به جدول حق شغل براساس مدرک تحصیلی به شرح جدول شماره (۵) دستورالعمل می باشد.

۴٨ – نحوه تخصیص دارندگان دکترای تخصصی (Ph.D) به جدول حق شغل چگونه است؟

همانگونه که در ردیف ٣ فصل دوم بخشنامه قید گردیده است تا تهیه و تدوین ضوابط مربوط به نحوه تخصیص مشاغل به طبقات جدول حق شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکترای تخصصی (Ph.D) از امتیاز ردیف ۶ جدول شماره یک بخشنامه صدرالاشاره بهره مند می گردند.

۴٩ – نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارمندان مامور به دفتر مقام معظم رهبری چگونه است؟

با توجه به اینکه براساس ردیف ۴ تصویبنامه شماره ۵٧٧١٨ /ت ١٧۶٩٩ ه مورخ ٢٧/۳/۱۳۷۶ هیأت وزیران حقوق و مزایای کارمندان مامور به دفتر مقام معظم رهبری می بایست توسط دستگاه اعزام کننده پرداخت گردد، لذا وضعیت اینگونه ماموران براساس آخرین حکم کارگزینی و براساس سطح شغل مورد تصدی در دفتر مذکور با قانون مدیریت خدمات کشوی تطبیق وضع داده شده و مزایای مربوط به آنان پرداخت خواهد شد.

۵٠ – ردیف «پ» بند ۴ فصل دوم دستورالعمل اجرایی ناظر بر چه افرادی می باشد؟

ردیف «پ» بند ۴ فصل دوم ناظر بر کارکنانی می باشد که قبل از سال ١٣٨٨ در دستگاه های اجرایی اشتغال داشته اند.

۵١ – ردیف «ث» بند ۴ فصل دوم دستورالعمل اجرایی ناظر بر چه افرادی می باشد؟

ردیف «ث» بند ۴ فصل دوم دستورالعمل ناظر بر افرادی می باشد که در سال ١٣٨٨ ، استخدام دستگاه های اجرایی در می آیند.

۵٢ – نحوه تطبیق رتبه معلمان که به صورت توأمان از طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان و ماده ٨ قانون نظام هماهنگ پرداخت در جدول حق شغل چگونه است؟

آن دسته از مشمولین طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان که به صورت توامان از فوق العاده ویژه موضوع طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان و مزایای ماده ( ٨) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بهره مند شده اند، از بالاترین رتبه مأخوذه در یکی از موارد فوق برخوردار می گردند. به عنوان مثال فردی که در طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان، عنوان ارشد را کسب نموده باشد، لکن در همترازی موضوع ماده ( ٨) یادشده از مزایای ردیف دوم جدول مشمولین بهره مند گردیده در تطبیق با جدول حق شغل، از همان ردیف دوم بهره مند خواهد شد.

۵٣ – آیا ابلاغ انشایی مستندی برای تعیین حقوق و مزایای افراد می باشد؟

تعیین و برقراری حقوق و مزایا برای کارمندان دولت صرفاً بر اساس حکم کارگزینی آنان صورت خواهد پذیرفت.

خاطر نشان می سازد ابلاغ انشایی دستگاه های اجرایی مستندی برای پرداخت حقوق و مزایا نمی باشد.

۵۴ – نحوه برقراری فوق العاده سختی کار کارمندان چگونه است؟

در مورد برقراری و حذف اقلامی مانند سختی کار کارمندان ( به دلیل تغییر پست و جابجایی بخش ) براساس قسمت آخر تبصره ١ ردیف ۶ فصل دوم بخشنامه صدرالاشاره اقدام می گردد.

۵۵ – آیا با تغییر عنوان شغلی مستخدمین شاغل در رشته های شغلی تغییری در طبقات و رتبه های آنان ایجاد خواهد شد؟

در صورت تغییر عنوان مستخدمین شاغل در رشته های شغلی هر یک از رسته ها از جمله رسته بهداشتی، درمانی به سایر رسته های غیرمربوط، در حال حاضر در طبقات و رتبه های آنان در جدول شماره یک بخشنامه تغییری ایجاد نمی شود و همانند گذشته از حق شغل و تفاوت تطبیق عینا” برخوردار می گردند.

۵۶ – در صورتی تغییر شغل مشاغل آموزشی موضوع تبصره ٣ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز حق شغل آنان چگونه تعیین می شود؟

کارمندانی که درشمول تبصره ٣ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرند در صورت تغییر شغل و خروج شغل آنان از شمول تبصره مذکور، امتیاز شغل آنان به میزان ١٠ درصد از حق شغل مربوطه کاهش می یابد که نتیجتاٌ از مبلغ انتهای حکم آنان کسر می شود. خاطر نشان می سازد تفاوت تطبیق این قبیل افراد تغییر نمی کند.

۵٧ – آیا تفاوت تطبیق مانع افزایش حقوق می باشد؟

به استناد جزء ب بند ١١ قانون بودجه سال ١٣٨٨ کل کشور، تفاوت تطبیق مانع از افزایش حقوق نخواهد بود و در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.

۵٨ – حقوق و مزایای مشمولین تبصره ٨٧ (تقلیل ساعات کاری) چگونه تعیین می شود؟

با توجه به مفاد تبصره ٨٧ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و فوق العاده های کارمندانی که از مزایای این تبصره بهره مند می شوند متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

۵٩ – نحوه تعیین تقلیل ساعت کار روزانه کارکنان چگونه است؟

سقف تقلیل ساعت کار روزانه موضوع تبصره یک ماده ٨٧ قانون مدیریت خدمات کشوری یک چهارم ساعات کار روزانه و حداکثر ١١ ساعت در هفته می باشد. ضمناً سال هایی که کارمند می تواند به این صورت ادامه خدمت دهد در آیین نامه های مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین خواهد شد. اضافه می نماید کاهش مدت خدمت مقرر در قانون خدمت نیمه وقت بانوان کماکان براساس همان قانون مانند گذشته قابل اعمال می باشد.

۶٠ – آیا کارکنان در طول دوره آزمایشی می توانند از تقلیل ساعت کار استفاده نمایند؟

کارمندانی که در دوره آزمایشی موضوع ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بسر می برند نمی توانند از تقلیل ساعت کار تبصره ١ ماده ٨٧ استفاده نمایند.

۶١ – آیا فوق العاده جذب مناطق محروم در سال ١٣٨٨ قابل پرداخت است؟

فوق العاده جذب مناطق محروم و دورافتاده در سال جاری ( ١٣٨٨ ) قابل پرداخت می باشد.

۶٢ – آیا فوق العاده های موضوع ماده ۶٨ دراجرای جزء ب بند ١١ قانون بودجه سال ١٣٨٨ قابل افزایش است؟

براساس جزء ب بند ١١ قانون بودجه سال ١٣٨٨ میزان فوق العاده های موضوع ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد قابل افزایش می باشد، لذا در اجرای جزء ب بند ١١ قانون فوق برای هر سال خدمت در مناطق جنگ زده ١٣٠ امتیاز در نظر گرفته شده است. ضمناً کارمندانی که با حکم ماموریت (غیر از ماموریت روزانه) به عنوان مامور در مناطق جنگ زده اشتغال به خدمت داشته اند نیز مشمول کسب امتیاز فوق می باشند.

۶٣ – حق شغل افرادی که دارای مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم می باشد، چگونه تعیین می شود؟

امتیاز حق شاغل افرادی که دارای مدارک تحصیلی پایین تر از دیپلم می باشند براساس جدول شماره ( ٨) می باشد.

۶۴ – آیا اقلام مورد اشاره در ردیف ۴ فصل سوم دستورالعمل اجرایی در احکام کارکنان دولت قابل درج می باشد؟

درج اقلامی که بر اساس ردیف ۴ فصل سوم بخشنامه صدرالاشاره برقرار می گردد در احکام کارگزینی کارمندان مجوزی ندارد.

۶۵ – آیا دوره های آموزشی مصوبی که کارکنان قبلاً از امتیاز یک سال تعجیل در ارتقا گروه آنان برخوردار شده اند برای اخذ گواهینامه نوع دوم ملاک عمل می باشد؟

دوره های آموزشی مصوبی که کارکنان قبلاً از امتیاز یکسال تعجیل در ارتقاء گروه آن برخوردار شده اند، برای اخذ گواهینامه نوع دوم ملاک عمل نمی باشد و به میزان ساعات دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوبی که در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت و از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۹ به بعد اجرا درآمده است و برای امتیاز یکسال تعجیل در ارتقاء گروه (برای یکبار یا چندبار) ملاک عمل قرار گرفته است، برای صدور گواهینامه نوع دوم (مهارتی، تخصصی و تخصصی- پژوهشی) موضوع بند ٢/د نظام آموزش کارکنان دولت قابل احتساب نیست.

۶۶ – آیا امتیاز دوره های آموزشی بلندمدت با ارزش استخدامی که منجر به اخذ مدرک نشده باشد قابل محاسبه به عنوان امتیاز دوره های آموزشی می باشد؟

خیر. با توجه به اینکه هدف از برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی بلندمدت با اهداف و فلسفه برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت متفاوت می باشد بنابراین افراد مذکور نمی توانند از امتیازات دوره های آموزشی مصوب در ازاء گذراندن ساعات آموزشی موصوف برخوردار گردند.

۶٧ – امتیاز دوره های آموزشی از چه زمانی قابل محاسبه می باشد؟

در صورت ارایه گواهی طی دوره مصوب از سوی افراد در طول سال امتیاز آن دوره از تاریخ صدور گواهینامه قابل محاسبه می باشد.

۶٨ – امتیاز دوره های آموزشی شامل چه دوره های آموزشی می شود؟

امتیاز دوره های آموزشی فقط شامل آن دسته از دوره هایی که براساس نظام آموزش کارکنان دولت مصوب سال ١٣٧٩ برگزار گردیده اند نیست بلکه کلیه دوره های آموزشی مصوب که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (سال ١٣۵٧) توسط مستخدمین دولت طی شده است، قابل محاسبه می باشد.

۶٩ – آیا امتیاز دوره های آموزشی که در خارج از کشور برگزار شده است، قابل محاسبه است؟

امتیاز دوره های آموزشی که در خارج از کشور برگزار شده است، قابل محاسبه نمی باشد.

٧٠ – آیا امتیاز دوره های آموزشی گواهینامه های مهارتی، تخصصی و پژوهشی قابل محاسبه می باشد؟

دوره های آموزشی که امتیاز آنها برای حق شاغل منظور شده باشد ملاک اعطای گواهینامه های مهارتی، تخصصی و پژوهشی نمی باشد.

٧١ – امتیاز دوره های آموزشی توجیهی قابل محاسبه می باشد؟

دوره آموزش توجیهی (بدو خدمت) برای استفاده از امتیاز دوره های آموزشی مصوب قابل احتساب نمی باشد.

٧٢ – آیا امتیاز دوره های آموزشی طی شده توسط شاغلین غیررسمی نظیر قراردادی و … قابل محاسبه می باشد؟

دوره های آموزشی طی شده توسط شاغلین غیررسمی نظیر قراردادی، خرید خدمت، روزمزد، شرکتی و … پس از تبدیل وضعیت استخدامی آنان به رسمی و پیمانی برای برخورداری از امتیازات مربوط به این فصل قابل احتساب نمی باشد و با توجه به اینکه براساس قوانین و مقررات موضوعه، نظام آموزش کارکنان دولت صرفاً برای مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی کشور طراحی گردیده است بنابراین دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوبی که کارکنان در طول دوره خدمت رسمی یا پیمانی در دستگاه ها گذرانیده باشند برای استفاده از این امتیاز و احتساب در سوابق آموزشی آنان قابل محاسبه می باشد.

٧٣ – سطح بندی دانشگاه های دولتی برای دریافت فوق العاده مدیریت چگونه است؟

آن دسته از دانشگاه های دولتی که در سطح استان می باشد، در زمره دستگاه های استانی محسوب می شوند و امتیاز فوق العاده مدیریت مشاغل مدیریت و سرپرستی آنها براساس حوزه جغرافیایی استان محاسبه می شود و آن دسته از دانشگاه ها که در سطح شهرستان مستقر باشند، در زمره دستگاه های شهرستان محسوب می شوند و فوق العاده مدیریت مشاغل مدیریتی و سرپرستی آنها براساس حوزه جغرافیایی شهرستان محاسبه می شود.

٧۴ – سطح بندی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی چگونه است؟

واحدهای استانی دستگاه های اجرایی مستقر در استان تهران نظیر (اداره کل ثبت احوال استان تهران ) در زمره دستگاه های دولتی ملّی محسوب نمی شوند در زمره واحدهای استانی می باشند.

٧۵ – آیا امتیاز سنوات خدمت به نسبت کسر سال نیز قابل محاسبه می باشد؟

امتیاز سنوات خدمت به نسبت کسر سال نیز قابل محاسبه می باشد.

٧۶ – ملاک محاسبه امتیاز سنوات خدمت چیست؟

ملاک محاسبه امتیاز سنوات خدمت آن دسته از سنوات خدمت است که ملاک محاسبه سنوات بازنشستگی می باشد.

٧٧ – نحوه محاسبه سنوات خدمت کارکنان قراردادی چگونه است؟

چنانچه سوابق قراردادی (غیرشرکتی) کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی قبل از خدمت رسمی و یا پیمانی با دستگاه های دولتی به صورت تمام وقت بوده و بابت آن حقوق و دستمزد دریافت داشته و کسورات مربوطه را پرداخت کرده باشند، سوابق خدمت مذکور جزو سنوات خدمت قابل قبول دولتی آنان قابل احتساب می باشد.

ضمنا موضوع فوق ناظر بر سوابق خدمت نیروهای قرارداد کار مشخص با توجه به اینکه سوابق آنان به صورت سالانه بازخرید می گردد نمی باشد.

٧٨ – آیا در اعمال ضریب (١/۱) موضوع تبصره ٣ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت سقف امتیاز الزامی است؟

اعمال ضریب (١/۱) برای محاسبه امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتی، درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر حداکثر سقف مقرر مجاز نمی باشد.

٧٩ – آیا عایله مندی و اولاد به زنان سرپرست خانوار قابل پرداخت است؟

فقط کمک هزینه عائله مندی برای زنان سرپرست خانوار با رعایت کلیه مقررات مربوط قابل پرداخت می باشد.

٨٠ – فوق العاده های مشمول کسر کسور بازنشستگی کدامند؟

اقلامی که در احکام کارگزینی کارکنان براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در ج شده و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی، فوق العاده محل خدمت، فوق العاده خارج از کشور، فوق العاده کارانه و حق تضمین،اضافه کار، کسر صندوق هستند.

٨١ – آیا فوق العاده حق محرومیت از مطب قابل تعمیم به کارکنان و سایر دستگاه های اجرایی می باشد؟

فوق العاده حق محرومیت از مطب موضوع بند (١٢) دستورالعمل برای کارکنان سایر دستگاه های اجرایی (به جز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قابل پرداخت نمی باشد.

٨٢ – آیا فوق العاده جذب کارکنان تخلفات اداری قابل پرداخت می باشد؟

در قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده هیات تخلفات اداری، گزینش، بازرسی، کارشناسان بهداشت حرفه ای و فوق العاده مخصوص پیمانی پیش بینی نشده است.

٨٣ – نحوه اعمال فوق العاده سختی کار و فو ق العاده هایی که مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی شوند، چگونه است؟

ارقام مربوط به فوق العاده های سختی کار و فوق العاده هایی که مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی شوند می بایست در هنگام تطبیق وضع کارمندان دولت با قانون مدیریت خدمات کشوری از آخرین حکم کارگزینی آنان در سال ١٣٨٧ حذف شده و پس از تطبیق به احکام آنان اضافه شود.

٨۴ – فوق العاده محل خدمت کارکنان چگونه محاسبه می شود؟

فوق العاده محل خدمت کارمندانی که از تاریخ ١/۱/۱۳۸۸ به بعد منتقل می شوند موقتاً براساس مقررات قبلی و بر مبنای آخرین حکم کارگزینی آنان در سال ١٣٨٧ پرداخت می گردد.

٨۵ – آیا فوق العاده مخصوص به کارمندانی که در سال ١٣٨٨ تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی می یابند قابل پرداخت است؟

فوق العاده مخصوص کارمندانی که در سال ١٣٨٨ از استخدام پیمانی تبدیل وضع به استخدام رسمی شده اند و محاسبه فوق العاده یاد شده در تفاوت تطبیق آنان محاسبه شده است، صحیح است.

٨۶ – آیا فوق العاده مدیریت به کارگزین مسؤول قابل پرداخت است؟

کارگزین مسئول مشمول دریافت فوق العاده مدیریت نمی باشد . اضافه می نماید کارشناس مسئول شاغل در واحدهای مدیریت، دفتر و اداره کل در صورتی که در تشکیلات مصوب بر کار یک یا چند کارمند دیگر نظارت داشته باشد از فوق العاده مدیریت در سطح معاون اداره برخوردار می گردد.

پرداخت فوق العاده مدیریت و سرپرستی به پست هایی مانند مدیر آموزشگاه بهورزی و سوپر وایزر مشروط به آنکه قبلاً با یکی از سطوح مدیریت همتراز شده باشند و از فوق العاده شغل مشاغل سرپرستی برخوردار بوده اند بلامانع است.

٨٧ – آیا طرح مسیر ارتقای شغلی در سال ١٣٨٨ قابل اجرا می باشد؟

مقررات مربوط به طرح مسیر ارتقاء شغلی با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ١/۱/۱۳۸۸ به بعد قابل اجرا نمی باشد و ارتقاء رتبه بعد از تطبیق وضع با قانون براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید

٨٨ – نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار چگونه است؟

به استناد بند ۶ فصل یکم دستورالعمل اجرایی قانون، تا تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، مبالغ مربوط به حق اشعه صرفاً براساس مبالغ مقطوع مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ١٣٨٧ کارمندان مبنای پرداخت آن در سال ١٣٨٨ می باشد.

٨٩ – نحوه تعیین حقوق و مزایای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان چگونه است؟

در اجرای نظریه شماره ٢۶۴٠۴/۱۰/۲۰۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۸ امور نظام های جبران خدمت میزان حقوق و مزایای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان درسال ١٣٨٨ همانند کارمندان رسمی در چارچوب ردیف ٨ فصل دوم بخشنامه صدرالاشاره انجام می شود.

٩٠ – آیا قانون خدمت نیمه وقت بانوان در مورد مستخدمان پیمانی قابل اجرا است؟

بانوان پیمانی در صورت موافقت دستگاه می توانند با رعایت مقررات مربوط از قانون خدمت نیمه وقت بانوان استفاده نمایند.

٩١ – نحوه تعیین حقوق و مزایای افرادی که خدمت نیمه وقت آنان در سال ١٣٨٨ به اتمام می رسد چگونه است؟

بانوانی که خدمت نیمه وقت آنان درسال ١٣٨٨ به اتمام می رسد با آخرین حکم قبل از استفاده از قانون خدمت نیمه وقت بانوان با قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق وضع داده می شوند.

٩٢ – آیا تعیین حقوق و مزایای افراد قرارداد کار مشخص براساس دستورالعمل اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد؟

برقراری حقوق و مزایای مشمولین قرارداد کارمشخص براساس دستورالعمل اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد و حقوق افراد مذکور براساس قانون کار تعیین و برقرار می شود.

٩٣ – آیا سوابق خدمت نیروهای قرارداد کار مشخص به عنوان سابقه دولتی قابل محاسبه است؟

سوابق خدمت نیروهای قراردادکار مشخص با توجه به اینکه سوابق آنان به صورت سالانه بازخرید می شوند و نوعاً هزینه ” کار مشخص و معین” بر آورد و پرداخت می شود، به عنوان سابقه خدمت دولتی محسوب نمی گردد.

٩۴ – نحوه اشتغال کارمندان قراردادی و مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان چگونه است؟

در مورد نحوه اشتغال کارمندان قراردادی و مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان طبق روال گذشته اقدام شود.

٩۵ – آیا فوق العاده اضافه کار ساعتی مشمول کسر کسور بازنشستگی می باشد؟

مبنای محاسبه کسور بازنشستگی کارمندان رسمی و پیمانی مواردی است که در ماده ١٠۶ ق انون مدیریت خدمات کشوری قید گردیده است و فوق العاده اضافه کار در اجرای این قانون مشمول برداشت کسور بازنشستگی نمی باشد.

٩۶ – اقلامی که مبنای کسور بازنشستگی می باشد کدامند؟

براساس ماده ١٠۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای محاسبه کسور بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده های بند ١٠ ماده ۶٨ این قانون می باشد. خاطرنشان می سازد فوق العاده های بدی آب و هوا و تسهیلات زندگی و محل خدمت مستخدمین پیمانی نیز مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد.

٩٧ – اقلامی که در اجرای قانون استخدام کشوری مشمول کسر کسور بازنشستگی بوده اند کدامند؟

اقلامی که به استناد ماده (٧١) و (١٠٠) قانون استخدام کشوری در شمول کسورات بازنشستگی قرار می گیرند شامل حقوق،فوق العاده شغل،فوق العاده جذب،فوق العاده ویژه، تفاوت تطبیق، فوق العاده شغل برجستگی، تفاوت حداقل دریافتی، فوق العاده تعدیل، تفاوت همترازی، حق اشعه، فوق العاده سختی کار و نوبت کاری هستند.

٩٨ – مبنای پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت چیست؟

کمک هزینه ازدواج و فوت به استناد ماده ٣ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارمندان دولت در حال حاضر معادل بیست برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با ضریب سال ١٣٨٧ پرداخت می شود.

پرداخت کمک هزینه فوت و ازدواج در سال ١٣٨٨ کماکان براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشد. (٢٠ برابر حقوق مبناء گروه یک جدول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت)

٩٩ – حداکثر زمان برای پرداخت کمک هزینه اولاد چه مدتی است؟

با توجه به اینکه ماده ٩ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر نمی باشد لذا کمک هزینه اولاد موضوع بند ۴ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت عدم اشتغال به تحصیل و شاغل نبودن فرزندان ذکور تا ٢٠ سالگی و فرزندان اناث تا زمان ازدواج قابل پرداخت است.

١٠٠ – کمک هزینه اولاد حداکثر تا چند فرزند قابل پرداخت است؟

در هر حال کمک هزینه اولاد موضوع بند ۴ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر تا سه فرزند قابل پرداخت می باشد.

١٠١ – آیا کمک هزینه عایله مندی به کارمندان مردی که همسر خود را از دست داده یا طلاق داده باشند پرداخت می شود؟

کمک هزینه عائله مندی به کارمندان مردی که همسر خود را از دست داده یا طلاق داده باشند و دارای فرزند تحت سرپرستی باشند تعلق نمی گیرد.

١٠٢- در حال حاضر اتخاذ تصمیم در مورد انتصاب ها و… با کدام کمیته ها می باشد؟

در حال حاضر اتخاذ تصمیم در مورد انتصاب ها، تغییر عنوان ها، احتساب مدرک تحصیلی بالاتر و احتساب سوابق خدمت دولتی در کمیته های اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل انجام می گیرد.

١٠٣- آیا گروه های گردان عاشورا، تشویقی مدیران و… در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است؟

امتیازی برای سنوات بسیجی، گروه های ارزشیابی و گردان های عاشورا، گروه های تشویقی مدیران برای کارمندانی که از ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد استخدام می شوند در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی نشده است.

١٠۴ – آیا در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اعطای گروه پیش بینی شده است؟

با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری اعطای گروه پیش بینی نشده است لذا اعطای گروه از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ موضوعیت ندارد.

١٠۵ – آیا اعطای گروه تشویقی بر اساس نتایج ارزشیابی سالانه با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است؟

اعطای گروه تشویقی براساس نتایج ارزشیابی سالانه با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری موضوعیت ندارد.

١٠۶ – نحوه انتصاب افرادی که دارای گواهینامه نوع دوم می باشند به پست های سازمانی چگونه است؟

انتصاب دارندگان گواهینامه نوع دوم در کلیه عناوین پست های سازمانی رشته شغلی که کارمند گواهی نامه را درآن رشته شغلی اخذ نموده است بلامانع می باشد.

١٠٧ – حق الزحمه افرادی که در اجرای ماده ٩۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به کار گیری می شوند چگونه است؟

حق الزحمه بازنشستگانی که براساس ماده ٩۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری می شوند متناسب با ساعات کارهفتگی آنان و معادل حقوق و مزایای ثابت کارمندان شاغل مشابه که در حکم کارگزینی آنان درج شده است قابل پرداخت می باشد.

١٠٨ – نحوه تعیین حقوق و مزایای افرادی که در ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق بوده اند و در سال ١٣٨٨ اعاده به کار شده اند، چگونه است؟

کارمندانی که در سال ١٣٨٨ مأموریت آموزشی آنان یا مرخصی بدون حقوق آنان خاتمه یافته و اشتغال به کار می یابند طبقه شغلی آنان با آخرین گروه مندرج در حکم کارگزینی قبل ازمأموریت آموزشی و رتبه شغلی آنان بر اساس ردیف ۴ فصل دوم بخشنامه تعیین می شود. خاطرنشان می سازد حق شاغل این قبیل کارمندان با توجه به مقطع تحصیلی آنان مندرج در اخرین حکم کارگزینی تعیین خواهد شد.

١٠٩ – نحوه محاسبه امتیاز تحصیلات برای دارندگان درجه های هنری و تحصیلات حوزوی چگونه است؟

امتیاز تحصیلات برای دارندگان درجه های هنری وتحصیلات حوزوی براساس همترازی های صورت گرفته برای آنان قابل محاسبه می باشد.

١١٠ – نحوه تقسیم بندی سطوح مدیریت و سرپرستی چگونه است؟

دستگاه های اجرایی موظفند براساس ضوابطی که از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ابلاغ می شود عناوین مدیریت و سرپرستی خود را با توجه به عوامل مندرج در بند (٢) به گونه ای مشخص نمایند که حداقل (۵٠٪) مشاغل مذکور در سطح یک و حداکثر (٢٠ %) آنان در سطح سه تخصیص یابند.

١١١ – آیا افرادی که قبلاً سوابق مدیریت و سرپرستی داشته اند نیز از امتیاز فوق العاده مدیریت و سرپرستی برخوردار می باشند؟

در صورتی که کارکنانی از قبل سوابق مدیریت و سرپرستی داشته باشند نیز از امتیاز موضوع تبصره (١) بند (۶) دستورالعمل برخوردار می گردند.

١١٢ – آیا کسر سال ملاک محاسبه برای برخورداری از امتیاز فوق العاده مدیریت و سرپرستی می باشد؟

کسر سال (با داشتن سابقه کمتر از یک سال) برای برخورداری از امتیاز تبصره (١) بند ( ۶) فصل دوم دستورالعمل ملاک محاسبه می باشد.

١١٣ – آیا افرادی که در طول سال جاری از پستهای مدیریت و سرپرستی برکنار می شوند از فوق العاده مدیریت و سرپرستی کماکان برخوردار می شوند؟

افرادی که در طول سال جاری از یکی از فوق العاده های مدیریت بهره مند باشند در صورتی که در سال جاری فاقد شرایط قانونی برخوردار از فوق العاده مذکور گردند به همان نسبت از حکم کارگزینی آنها کسر می گردد.

١١۴ – آیا امتیاز مقرر در تبصره ١ بند ۶ دستورالعمل اجرایی علاوه بر سقف مقرر در مورد حق شاغل (٧۵ %) قابل پرداخت می باشد؟

امتیاز مقرر در تبصره (١) بند (۶) دستورالعمل علاوه بر سقف مقرر برای برقراری امتیاز حق شاغل (٧۵ %) حق شغل قابل پرداخت نمی باشد.

١١۵ – نحوه انتصاب کارمندان دولت به مشاغل سرپرستی و مدیریت چگونه است؟

انتصاب کارمندان دولت به مشاغل سرپرستی و مدیریت در حال حاضر با رعایت طرح های طبقه بندی مشاغل قبلی و ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران موضوع بخشنامه شماره  ١١٣۵١٧/۱۸۰۴ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۲ و سایر مقررات مربوط از جمله انتصاب به مشاغل سرپرستی موضوع تبصره ٢ ماده ١۵ آیین نامه انجام می پذیرد.

١١۶ – آیا به کارشناسان مسؤول امتیاز فوق العاده مدیریت و سرپرستی تعلق خواهد گرفت؟

خاطرنشان می سازد کارشناس مسؤول واحدهایی که دارای معاون اداره نبوده ودر گذشته در شمول برخورداری از فوق العاده شغل مشاغل سرپرستی موضوع ماده ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده اند در شمول برخورداری از فوق العاده مدیریت موضوع دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز با معاون اداره قرار می گیرند.

١١٧ – نحوه برخورداری پست های سازمانی از فوق العاده مدیریت و سرپرستی چگونه است؟

آن دسته از عناوین مدیریتی که قبلاً با عناوین مذکور در جدول شماره ( ۶) همتراز شده اند کماکان ملاک عمل برای تعیین امتیاز فوق العاده مدیریت می باشند و سایر موارد همترازی با پیشنهاد دستگاه مربوط می بایست به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسد.

١١٨ – آیا کارمندان پیمانی از مرخصی بدون حقوق بهره مند می باشند؟

براساس ماده ١٣ اصلاحی آیین نامه استخدام پیمان ی موضوع ردیف ١ تصویب نامه شماره  ٢٨۵٧۶ /ت ٣١۶۵٧ ه مورخ ١٠/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران، مستخدم پیمانی می تواند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام کننده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به میزان مدت قرارداد استفاده نمایند.

١١٩ – آیا اعطای مرخصی تشویقی در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است؟

اعطای مرخصی تشویقی به لحاظ عدم پیش بینی در قانون مدیریت خدمات کشوری مجوزی ندارد.

١٢٠ – نحوه تعیین حقوق کارمندانی که به بیماریهای صعب العلاج مبتلا می باشند چگونه است؟

بدیهی است براساس تبصره ٣ ماده ٨۴ قانون مشمولین قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات می باشند.

١٢١ – نحوه تعیین حقوق و مزایای افرادی که به بیماری صعب العلاج مبتلا بوده اند و در سال ١٣٨٨ اعاده کار شده اند چگونه است؟

تا صدور آیین نامه مربوطه در صورت اعاده به خدمت کارمندان مزبور وضعیت آنان با توجه به آخرین حکم کارگزینی زمان اشتغال در قبل از استفاده مرخصی صعب العلاج با قانون فوق الاشاره، تطبیق داده خواهند شد.

١٢٢ – مبنای محاسبه مبلغ ریالی مرخصی های ذخیره شده چه اقلامی می باشد؟

علاوه بر حقوق ثابت کلیه فوق العاده های موضوع ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری که کارمند در زمان بازنشستگی بر اساس اقلام مندرج در حکم کارگزینی استحقاق دریافت آن ها را داشته است مبنای محاسبه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده در زمان بازنشستگی می باشد.

١٢٣ – آیا کماکان مصوبات هیات امناء با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اجراء می باشد؟

خیر، تصویب نامه شماره ۴٩٢٣۶ /ت ۵٣۶ ه مورخ ۵/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران در خصوص مشمول کسور بازنشستگی بودن فوق العاده های هیات امنای دانشگاههای وزارت علوم تحقیقات و فناوری صرفا ناظر بر وزارتخانه تصریح شده در مصوبه مذکور و قبل از اجرای قانون خدمات کشوری بوده وتسری آن در زمان اجرای این قانون مجوزی ندارد.

١٢۴ – آیا استفاده از مرخصی تشویقی مناطق محروم در حال حاضر قابل پرداخت است؟

٨٨ و تعیین مرخصی در آن استفاده از مرخصی موضوع /١/ با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ١

ماده ٢ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مجوزی ندارد.

ضمناً استفاده از مزایای مناطق محروم در سال های ٨۶ و ٨٧ در چارچوب تصویب نامه شماره

١٣٨٨ هیات وزیران امکان پذیر می باشد. /۴/ ٧۶٢٢٩ /ت ۴٠٩٩۶ ه مورخ ١٠

١٢۵ – نحوه پرداخت میزان فوق العاده جذب مناطق محروم چیست؟

میزان پرداخت فوق العاده جذب منا طق محروم در چارچوب تصویبنامه شماره ٧۶٢٢٩ /ت ۴٠٩٩۶ ه مورخ

١٣٨٨ هیات وزیران برای سال های ٨۶ و ٨٧ بر اساس ارقام تعیین شده برای کارمندان مشمول در سال /۴/١٠

٨۵ می باشد.

١٢۶ – امتیاز افرادی که دارای بیش از یک نشان دولتی هستند چگونه تعیین می شود؟

در صورتی که کارمند دارای بیش از یک نشان دولتی باشد جمع امتیاز نشان های دولتی او با رعایت حداکثر سقف امتیاز (٨٠٠ امتیاز) قابل محاسبه می باشد.

١٢٨ – آیا مدرک تحصیلی دیپلم افتخاری برای کلیه ایثارگران قابل اعمال می باشد؟

به موجب مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور (سابق) مدرک تحصیلی د یپلم افتخاری صرفاً برای جانبازان با رعایت شرایط احراز طرح های طبقه بندی مشاغل قابل اعمال بوده است. یادآور می شود مجوزی برای احتساب دیپلم افتخاری سایر ایثارگران از قبیل همسر، پدر و مادر شهید و آزادگان وجود نداشته است.

١٢٩ – آیا سوابق حضور در جبهه جانبازان و رزمندگان به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می باشد؟

١٣٧۴/٣/ به استناد ماده ( ۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ٣١

مجلس شورای اسلامی، مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان، بدون پرداخت کسور بازنشستگی جزو سنوات خدمت قابل قبول صرفاً ار لحاظ بازنشستگی قابل احتساب است . اضافه می نماید برای احتساب سوابق حضور در جبهه رزمندگان به عنوان سابقه خدمت دولتی مستندی وجود ندارد.

١٣٠ – مناطق جنگی و جنگ زده و جبهه توسط چه مرجعی تعیین می شود؟

مرجع تعیین و تشخیص مناطق جنگی و جنگ زده و جبهه ستاد کل نیروهای مسلح می باشد و ملاک بهره مندی افراد از امتیازات حضور در جبهه و مناطق جنگی و جنگ زده، خدمت در مناطقی است که از سوی ستاد مذکور به عنوان جبهه اعلام شده باشد.

١٣١ – امتیاز خدمت در مناطق جنگ زده موضوع قانون مدیریت خدمات کشو ری به چه افرادی تعلق می گیرد؟

آندسته از کارمندان و بازنشستگانی که در مقطع زمانی جنگ تحمیلی در مناطق جنگ زده مندرج در

،٧١/۵/ جدول مناطق جنگی و جنگ زده موضوع تبصره ( ٣) بند ( ٨) بخشنامه شماره ٢٧٢٧ /د مورخ ٢٠

مشغول خدمت اداری بوده اند، مشمول برخورداری از امتیازات قسمت اخیر بند (٢) ماده (۶٨) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند.

١٣٢ – در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به حضور موظف چه امتیازاتی تعلق می گیرد؟

با توجه به صراحت بند (٢) ماده (۶٨) قانون مدیریت خدمات کشوری، مجوزی برای اعطای امتیاز حضور در جبهه موضوع این قانون به حضور در جبهه موظف وجود ندارد.

١٣٣ – پرداخت کسور بازنشستگی خدمت سربازی و خدمت غیر رسمی جانبازان به عهده کدام مرجع می باشد؟

چنانچه خدمت سربازی و خدمت غیر رسمی افراد موصوف قبل از اجرای قانون برنامه سوم توسعه باشد، پرداخت کسور بازنشستگی سوابق یاد شده، با رعایت سایر مقررات مربوط، به عهده مستخدم می باشد.

١٣۴ – آیا جانبازان از پرداخت حق بیمه خدمات درمانی و مکمل معاف می باشند؟

به موجب بند (ج) تبصره ماده ( ٣٧ ) قانون برنامه سوم توسعه جانبازان از پرداخت حق بیمه خدمات درمانی و مکمل و همچنین کسور بازنشستگی، معاف می باشد.

١٣۵- نحوه ذخیره کسر ساعات کار جانبازان موضوع آیین نامه اجرایی مواد ( ٩) و ( ١١) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را بیان نمائید؟

مرخصی استحقاقی کارمندان جانباز همانند سایر شاغلین، به موجب ماده ( ٨۴ ) قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر به میزان پانزده روز در هر سال قابل ذخیره می باشد. لکن با توجه به بخشنامه شماره

٨٨ هیات /٨/ ١٣٨٨ معاون اول رییس جمهور موضوع موافقت نامه مورخ ٣ /٨/ ۴٣۵٩١ مورخ ۴ /١۵۴٣۶۵

وزیران که مقرر می دارد:” جانبازان شاغل و همسران شاغل جانبازانی که مسئولیت مراقبت و پرستاری از همسران خود را عهده دار هستند، همچنان از مزایای مواد ( ٩) و ( ١١ ) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی- مصوب ١٣٧۴ – و آیین نامه اجرایی ذیربط بهره مند می گردند .” لذا میزان تقلیل ساعت کار جانبازان در صورت عدم استفاده با رعایت سایر مقررات به حداکثر مرخصی قابل ذخیره، اضافه می گردد.

١٣۶ – مزایای جانبازی افرادی که در سال های اخیر مراتب جانبازی آنان توسط مراجع ذی صلاح تأیید شده است از چه تاریخی برقرار می گردد؟

چنانچه جانبازان دوران پیروزی انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی، قبل از تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در دستگاه اجرایی شاغل بوده لیکن مراتب جانبازی آنان اخیراً توسط مراجع ذی ربط تأیید گردیده است، مبنای برخورداری از مزایای پیش بینی شده، تاریخ تطبیق با قانون نظام هماهنگ می باشد. لکن در صورتی که بعد ازتصویب قانون مذکور شاغل شده باشند، از زمان ایجاد رابطه استخدامی با دستگاه در شمول برخورداری از امتیازات مقرر خواهند بود.

١٣٧ – آیا جانبازانی که بعد از اجرای قانون تسهیلات استخدامی جانبازان انقلاب اسلامی در دستگاه های دولتی شاغل گردیده و بنا به دلایلی از دستگاه خارج گردیده اند اعاده به خدمت آنان امکان پذیر می باشد؟

،(١٣٧۴/٣/ در اجرای مفا د ماده ( ۴) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان … مصوب ( ٣١

جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند و بنا به دلائلی غیر از موارد مندرج در تبصره

ذیل ماده مذکور رابطه خدمتی آنان قطع شده است، می توانند فقط برای یکبار اعاده به خدمت گردند.

١٣٨ – آیا به جانبازانی که بنا به هر دلیل تنزل پست می یابند مابه التفاوت قابل پرداخت می باشد؟

پرداخت مابه التفاوت به مستخدمین جانباز در صورت کاهش حقوق و مزایای آنان به لحاظ تغییر پست سازمانی مجوزی ندارد.

١٣٩ – پست همطراز با نام برای کدام دسته از جانبازان ایجاد می گردد؟

ایجاد پست همطراز موضوع قانون تسهیلات استخدامی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ٣١/۳/۱۳۷۴ برای آن دسته از جانبازانی پیش بینی شده است که بنا به تشخیص مراجع ذیصلاح توانایی انجام کار تمام وقت را نداشته و در شمول قانون حالت اشتغال قرار می گیرند و یا در اجرای مفاد ماده ( ۴) قانون یاد شده اعاده به خدمت می شوند.

١۴٠ – آیا جانبازان بصورت توامان می توانند از قانون بازنشستگی پیش از موعد و قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و … استفاده نمایند؟

با توجه به ماده (١٢) آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت که مقرر می دارد: “در خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان مقررات مربوط ملاک عمل خواهد بود.” استفاده توامان جانبازان از سنوات ارفاقی موضوع قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و … و قانون پیش از موعد بازنشستگی کارکنان دولت مقدور نمی باشد.

١۴١ – نحوه پرداخت کسور بازنشستگی جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال را بیان نمایید.

با توجه به ماده (٣٩) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد، لذا تعیین و پرداخت حقوق حالت اشتغال و بازنشستگی جانب ازان موصوف با رعایت سایر مقررات مربوط به عهده دستگاه متبوع ایشان می باشد. و اصولاً پرداخت کسور بازنشستگی مشمولین فوق الذکر به صندوق بازنشستگی کشوری موضوعیت ندارد.

١۴٢ – نحوه ذخیره مرخصی استحقاقی مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و… را بیان نمایند.

از آنجایی که به موجب مفاد ماده واحده قانون یاد شده، مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده کلی، جانباز آزاده از کار افتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ، به منزله مستخدمین شاغل تلقی گردیده و همانند مستخدمین شاغل بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد، لذا مرخصی استحقاقی مستخدمین جانباز مشمول قانون حالت اشتغال نیز همانند سایر کارکنان، به موجب مفاد ماده (٨۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر به میزان پانزده روز در هر سال قابل ذخیره می باشد.

١۴٣ – آیا فوق العاده مناطق محروم به مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و… قابل پرداخت می باشد؟

چنانچه مشمولین یاد شده قبل از صدور حکم حالت اشتغال با رعایت کلیه مقررات و ضوابط از فوق العاده قانونی مذکور بهره مند می گردیدند، اعطای آن در حالت اشتغال نیز با رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد.

١۴۴ – حقوق و مزایا و هزینه های رفاهی، به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال، مستخدمین شهید، … به چه نحو قابل پرداخت می باشد؟

علاوه بر پرداختی های قانونی موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، …. موضوع تصویب نامه شماره ٩٨۶۶ /ت ٢۴۵ ه مورخ ۲/۷/۱۳۷۳ و اصلاحیه آن موضوع مصوبه شماره ٢۵٩۶٩ /ت ٢٢٧٣١ ه مورخ ٢٣/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران، صرفاً آن دسته از اقلام پرداختی که بدون الزام حضور فیزیکی به کارمندان شاغل پرداخت می شود به مشمولین حالت اشتغال که وفق قانون حالت اشتغال، با آنان از هر لحاظ همانند مستخدمین شاغل رفتار می شود، قابل پرداخت است.

١۴۵ – آیا انعقاد قرار داد با جانبازان حالت اشتغال امکانپذیر است؟

از آنجایی که مشمولین قانون حالت اشتغال به موجب کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران، از کارافتاده کلی و غیرقادر به کار شناخته می شوند، لذا بکارگیری افراد یاد شده نیز مستلزم لغو گواهی غیرقادر به کار بودن ایشان از سوی کمیسیون پزشکی یاد شده و صدور تاییدیه، دایر بر توانایی انجام کار می باشد.

١۴۶- پرداخت حقوق بازنشستگی جانبازان حالت اشتغال به عهده کدام مرجع می باشد؟

با توجه به ماده (٣٩) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد «حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد» لذا تعیین و پرداخت حقوق حالت اشتغال و بازنشستگی جانباز موصوف با رعایت سایر مقررات مربوط به عهده دستگاه متبوع ایشان می باشد.

١۴٧ – مرخصی استحقاقی آزادگان چگونه محاسبه گردیده و وجوه مربوطه به چه نحو قابل پرداخت می باشد؟

در اجرای بند ع تبصره ( ٢٠ ) قانون بودجه سال ١٣٨۶ کل کشور، صرفاً مرخصی آزادگانی که از مزایای ماده ١٣ قانون حمایت از آزادگان بهره مند می گردند ( اعم از این که قبل و یا بعد از استخدام به اسارت درآمده باشند) به میزان ٢ برابر محاسبه شده و وجوه مربوط بر اساس آخرین حقوق و مزایای آنان، به هنگام بازنشستگی و یا زمان درخواست قابل پرداخت است.

١۴٨- آیا به دوران اسارت آزادگان حقوق و مزایا و عیدی دو برابر قابل پرداخت می باشد ؟

با توجه به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ٧۶٠ مورخ ٢٨/۱۰/۱۳۸۸ که مقرر می دارد: “مقررات ماده ١٣ قانون حمایت از آزادگان ناظر بر نحوه احتساب سوابق خدمتی و محاسبه آن در ارتقاء شغلی و بازنشستگی بوده و نه پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت”، لذا پرداخت حقوق و مزایا و پرداخت عیدی به میزان دو برابر مجوزی ندارد.

١۴٩ – آیا آندسته از فرزندان شاهد که بعد از سال ١٣٨۶ شاغل گردیده اند مشمول برخورداری از گروه تشویقی موضوع بند (ع) تبصره (٢٠) قانون بودجه سال ١٣٨۶ کل کشور می شوند؟

گروه تشویقی یاد شده، صرفاً در سال مربوطه با رعایت سقف گروه های تشویقی و سایر مقررات مربوطه قابلیت اجرایی داشته و برخورداری افراد موصوف از گروه تشویقی فوق الذکر در سال های بعد، مجوزی نداشته است.

١۵٠ – آیا ایثارگران مجاز به استفاده از ماموریت آموزشی می باشند؟

با توجه به تبصره ماده ۶١ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد، ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند، لذا صرفاً ایثارگرانی که به موجب مقررات مورد عمل مجاز به استفاده از ماموریت آموزشی بودند، با رعایت سایر مقررات می توانند از ماموریت آموزشی بهره مند شوند. که شامل جانبازان، آزادگان، رزمندگان، با حداقل ۶ ماه سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه و فرزندان شاهد می باشند.

١۵١ – نحوه بهره مندی کارکنان جانباز از ماموریت آموزشی را بیان نمایند؟

به استناد ماده (١٢) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ هیأت وزیران و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ٢٣۵١٠ /ت١٨٠۶٠ه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ هیأت وزیران، مستخدمین جانباز با هر درصدی، مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت، با رعایت سایر مقررات مربوط، می باشند.

١۵٢ – نحوه بهره مندی رزمندگان از ماموریت آموزشی را بیان نمایید.

به استناد تبصره (٢) ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل گارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۲، رزمندگانی که (٣) سال تمام متوالیاً یا متناوباً سابقه حضور در جبهه داشته اند، می توانند از ماموریت آموزشی به صورت تمام وقت و یا نیمه وقت استفاده نمایند لکن رزمندگان با دارا بودن حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، صرفا به صورت تمام وقت از ماموریت آموزشی، در چارچوب ضوابط مربوطه، برخوردار می گردند.

١۵٣ – نحوه بهره مندی فرزندان شاهد از مأموریت آموزشی را بیان نمایید.

به استناد تبصره (٢) ماده (١٣) آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد موضوع تصویب نامه شماره ۶١٩۵۶ /ت ٢٨١٠۶ ه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۲ و با توجه به مصوبه شماره ٢٠٠٧۵ /ت ٣٠٩٨٢ ه مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران موضوع اصلاح ماده (١٣) آیین نامه یادشده، و همچنین در اجرای آیین نامه ساماندهی فرزندان شاهد و… موضوع تصویب نامه شماره ٢۶٢٧۵۶/۴١۴۵٩ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸، فرزندان شاهد نیز مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی با رعایت سایر مقررات مربوط، می باشند.

١۵۴ – نحوه بهره مندی آزادگان از ماموریت آموزشی را بیان نمایید.

آزادگان با کمتر از سه سال اسارت، صرفا به صورت تمام وقت از ماموریت آموزشی، در چا رچوب ضوابط مربوطه، برخوردار می گردند. لکن آزادگانی که سه سال تمام متوالیاً یا متناوباً سابقه اسارت داشته اند، می توانند از ماموریت آموزشی بصورت تمام وقت یا نیمه وقت استفاده نمایند.

١۵۵ – آیا برخورداری مستخدمین پیمانی از ماموریت آموزشی امکان پذیر می باشد؟

آندسته از کارمندان ایثارگر پیمانی که مجاز به استفاده از ماموریت آموزشی می باشند به نحوی که مدت مأموریت آنان با مدت استخدام پیمانی قید شده در قرارداد منطبق باشد، می توانند از ماموریت آموزشی بهره مند گردند.

١۵۶ – آیا افراد خانواده شهدا شامل پدر، مادر، همسر، برادر و خو اهر شهید می توانند از ماموریت آموزشی استفاده نمایند؟

در قوانین و مقررات موجود، مجوزی برای استفاده افراد خانواده شهدا شامل پدر، مادر، همسر، برادر و خواهر شهید، از مأموریت آموزشی وجود ندارد.

١۵٧ – آیا جانبازان دارنده مدرک تحصیلی لیسانس مجاز به ادامه خدمت تا سقف ٣۵ سال برای مشاغل تخصصی می باشند؟

براساس مفاد بخشنامه شماره ٣١٧٩٢/۲۰۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۹ ادامه خدمت جانبازان و آزادگان دارنده مدرک تحصیلی کارشناسی نیز تا سقف سی وپنج سال برای مشاغل تخصصی موضوع بند الف ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر می باشد.

١۵٨ – آیا آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه موضوع تصویب نامه شماره ١٧٨١۴ /ت٣٠٩٨٧ه مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ هیأت وزیران قابل اجرا می باشد؟

با توجه به اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ١/۱/۱۳۸۸ و لغو مقررات قبلی مغایر با این قانون به موجب مفاد ماده ١٢٧ آن، آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه نیز فاقد موضوعیت می باشد.

١۵٩ – در قانون مدیریت خدمات کشوری برای افراد نخبه چه امتیازی پیش بینی شده است؟

به موجب قسمت اخیر تبصره ١ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نخبگانی که طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می شوند، طبق آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد از طی برخی از رتبه ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار می گیرند.

١۶٠ – آیا فوق العاده ویژه نخبگان قابل پرداخت می باشد؟

فوق العاده ویژه نخبگان موضوع آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، غیرمستمر بوده و وابسته به عواملی از جمله عملکرد مستخدمین مشمول مصوبه و در صورت رضایت دستگاه از عملکرد نخبگان و تدوین دستورالعمل اجرایی از سوی دستگاه متبوع کارمند و تحقق تمامی شرایط قابل پرداخت بود. لکن با توجه به اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ١/۱/۱۳۸۸ و لغو مقررات قبلی به موجب مفاد ماده ١٢٧ آن، اصولاً آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی فاقد موضوعیت می باشد و پرداخت فوق العاده مزبور نیز مجوزی ندارد.

١۶١ – آیا طرح های مسیر ارتقای شغلی …. قابل اجرا می باشد؟

از تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (١/۱/۱۳۸۸) طرح های مسیر ارتقای شغلی کارشناسان …، پرستاران و معلمان فاقد موضوعیت می باشد.

١۶٢ – آیا تشکیل هیأت ممیزه موضوع طرح مسیر ارتقای شغلی… برای بررسی پرونده های افراد به تاریخ قبل از ۱/۱/۱۳۸۸ امکان پذیر می باشد؟

از تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (١/۱/۱۳۸۸) هر گونه اقدام درخصوص طرح های مسیر ارتقای شغلی، اعم از تشکیل هیأت ممیزه، بررسی پرونده ها و تنظیم صورتجلسات و ارسال آنها برای تأیید فاقد وجاهت قانونی می باشد.

١۶٣ – آیا مزایای همترازی موضوع ماده ٨ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت قابل اجرا می باشد؟

از تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (١/۱/۱۳۸۸)، همترازی موضوع ماده ٨ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت فاقد موضوعیت می باشد.

١۶۴ – آیا دستگاه ها مجاز به ارسال درخواست مبنی بر تشخیص برخی پست ها به عنوان پست های مشمول ماده ٨ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشند؟

از تاریخ اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) هر گونه اقدام درخصوص ماده ٨ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اعم از تشخیص و تأیید پست ها، برقراری مزایای همترازی… مجوزی ندارد.

۲ نظر

  1. آیا حضور در جبهه قبل از استخدام در اموزش و پرورش جزء سنوات خدمتی محسوب میشود یا خیر؟؟؟؟

  2. با سلام اینجانب به مدت ۱۷ ماه خدمت سربازی را در دستگاه دولتی امریه گذرانده ام و بعد از آن به مدت ۳۳ ماه قراردادی در دستگاه دولتی مشغول به کار بوده ام ونحوه تاثیر سوابق اینجانب که بصورت پیمانی در دستگاه دولتی دیگری مشغول بکار شده ام و ارتقاء رتبه و طبقه شغلی اینجانب چگونه است لطفاً راهنمایی کنید متشکرم.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


9 × یک =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

تبلیغات

صاحب نیوز
بالا